54-2, Yama-no-uchi, Okubo-cho, Uji, Kyoto,
611-0033 JAPAN

Ken Matsusaka

Tel. +81-774-43-2283
Fax +81-774-44-4191